Upadłość konsumencka nie tylko dla przedsiębiorstw.

Doradca Katalogu Kwiecień 12, 2018 Brak komentarzy

Upadłość konsumencka nie tylko dla przedsiębiorstw.

Czy wiesz co to jest upadłość konsumencka i komu przysługuje prawo do ogłoszenia upadłości? Jakie są prawa konsumenta i czego wciąż jeszcze nie wiesz o długach?

Według art. 22 kodeksu cywilnego konsument jest osobą fizyczną, która dokonując czynności z przedsiębiorcą nie związanej zawodowo wywołuje skutki prawne. Jest to relacja między konsumentem a przedsiębiorcą gdzie konsument jest odpowiednikiem klienta. Przykładem może być umowa zawarta pomiędzy Janem Kowalskim a firmą x. Zastosowanie będą miały prawa konsumenta. Konsumentem jest osoba, która podejmuje działanie skutkujące nabyciem towaru lub usługi. W świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za konsumenta uważa się osobę, która nabywa towar na własny użytek. Prawo wyboru przez niego dóbr, które na podłożu wieloaspektowym najbardziej mu odpowiadają zmuszają przedsiębiorców do rywalizacji o klienta bowiem nie jest najważniejsza jakość usługi bądź produktu a działanie, które pozwoli skutecznie przyciągnąć konsumenta.

Nieliczne decyzje podejmowane przez klienta są świadome, dokładnie przemyślane i racjonalne. Konsument zazwyczaj nie dokonuje analizy danego produktu czy usługi. Jakie są prawa konsumenta? Definicja prawa konsumenta wywodzi się z XIX wieku gdzie miał miejsce rozwój gospodarki rynkowej. Jest to szereg praw, które są przypisane konsumentom w celu zapewnienia ich ochrony w gospodarce rynkowej. Dobrym przykładem jest prawo konsumenta do odstąpienia od podpisanej umowy w terminie 14 dni na piśmie. Szczegółowe informacje dotyczące prawa konsumenta znajdują się w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Prawo do wyboru stanowi o tym, że klient powinien wybierać te produkty i usługi, które po osiągnięciu całkowitej wiedzy na temat danego dobra stanowią element zapotrzebowania konsumenta.

Prawo do informacji zabezpiecza konsumenta i jego interesy w taki sposób aby nie podjął on żadnej decyzji bez otrzymania odpowiedniej informacji na temat danego produktu bo tylko wtedy może on podjąć decyzję o zakupie. Przykładem może być informacja podana na opakowaniu np. jogurtu ,, bez konserwantów’’ jednak producent ma obowiązek umieścić pełny skład w dowolnym miejscu opakowania. Jest to ważne ponieważ klient jest uprawniony do informacji i nie może być celowo wprowadzony w błąd. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to zapewnienie konsumentowi, że produkty i usługi mu oferowane na rynku muszą być i są bezpieczne oraz nie zagrażają życiu ani zdrowiu a kiedy się takowe pojawią powinny zostać wycofane z obrotu. Prawo do edukacji konsumenckiej to szybki i prosty dostęp do informacji związanych z oferowanymi towarami i usługami. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) jest centralnym organem administracji rządowej, który działa w celu ochrony praw konsumenta.

Przyjmuje skargi dotyczące wprowadzania w błąd lub podawaniu fałszywych informacji w stosunku do konsumenta. Idealnym przykładem jest reklama syropu na gorączkę o nazwie IBUFEN. Producent w reklamie podaje nieprawdziwe informacje iż substancja przeznaczona w umiarkowanych i mocnych bólach a prawdą jest, że działa na łagodne i średnie dolegliwości bólowe. Jest to proces celowej dezinformacji konsumenta w celu osiągnięcia większej korzyści. Reklama została wycofana w treści niezgodnej z ulotką. Powiatowy rzecznik konsumentów jest organem wykonującym obowiązki w zakresie ochrony interesów konsumenta. Udziela bezpłatnie informacji, które związane są z prawami konsumentów. Czym jest upadłość konsumencka i kogo dotyczy? Upadłość konsumencka z definicji jest zredukowaniem lub częściowym albo całkowitym umorzeniem zaległych zobowiązań dotyczących osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W praktyce upadłość konsumencka jest postępowaniem prowadzonym przez właściwy dłużnikowi sąd, którego szczegółowy opis określa prawo upadłościowe i naprawcze. Innymi słowy upadłością konsumencką jest ogłoszenie przez sąd o niewypłacalności dłużnika w stosunku do wierzycieli. Wniosek do sądu ma prawo złożyć jedynie dłużnik.

Sąd może wniosek oddalić jeśli nie spełni on przesłanek zawartych w art. 491 p.u, który mówi o upadłości. Szczególnie istotny dla toku sprawy jest tak zwany niezawiniony charakter czyli sprawdzenie przez sąd z jakich przyczyn dłużnik nie spłacił należności. Niezwykle ważna jest sytuacja finansowa osoby zadłużonej bowiem dobrze sytuowany dłużnik może jedynie otrzymać nakaz zapłaty. W toku postępowania o ogłoszenie upadłości sąd wyznacza syndyka oraz sędziego- komisarza co ma na celu wycenę majątku trwałego oraz ruchomego a także wszystkich dochodów. Kolejnym etapem jest sporządzenie kompletnej listy wierzytelności i w miarę możliwości spieniężenie rzeczy dłużnika, które następnie musi zostać odpowiednio podzielone na każdego z wierzycieli. Na tym etapie postępowanie upadłościowe dobiega końca a wdrażany jest zaakceptowany przez sąd plan spłaty wierzytelności, który polega na można powiedzieć dobrowolnej spłacie wierzytelności. Ważne jest aby dłużnik dokonywał regularnych wpłat na określone konta bankowe wierzycieli. Maksymalny czas częściowej spłaty to 3 lata. W zakresie sądu jest również wyznaczenie jaką część zadłużenia dłużnika po wykonaniu planu spłaty należy umorzyć. Istnieją także okoliczności kiedy sąd postanawia umorzyć całość zadłużenia a dzieje się tak jeśli sytuacja finansowa nie pozwala na dokonywanie planu spłat wierzytelności.

Przykładem może być utrata dochodu i brak majątku dłużnika i brak możliwości podjęcia pracy np. z powodu choroby. Kogo więc dotyczy upadłość konsumencka? Niepodważalnie dotyczy osób, które obecnie znajdują się w znacznie gorszej sytuacji niż w momencie powstania zobowiązania. Przesłanki, które muszą wystąpić aby było możliwe ogłoszenie przez sąd upadłości to także posiadanie więcej niż jedno zadłużenie oraz wykazanie niewypłacalności dłużnika, które określa art.11 ust. 1pkt p.u. Według art. 11 ust. 2 p.u niewykonanie spłaty długów musi przekraczać co najmniej trzy miesiące. W przypadku śmierci wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez wierzyciela, osobę przejmującą spadek i najbliższą rodzinę czyli dzieci lub małżonka zmarłego. Ważne jest aby taki wniosek został złożony do sądu w ciągu roku od śmierci dłużnika w przeciwnym razie zostanie oddalony. Upadłość konsumencka sposobem na pozbycie się długów za 30 zł? Jak jest naprawdę? Opłata za wniesienie wniosku do sądu wynosi 30 zł i jest pobierana od dłużnika w kasie sądu. Jest to jedyny ratunek dla osób, które stały się niewypłacalne  a przyczyną zaległości w powstałych zadłużeniach jest np. nagła utrata dochodu, przewlekłą choroba czyli znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej dłużnika, która nie jest zależna od niego. Upadłość konsumencka nie jest dla tych, którzy zaciągając kredyty i pożyczki byli świadomi o braku środków na ich spłatę a tym samym stali się dłużnikami ze swojej winy. W takim przypadku złożenie wniosku i opłata w kasie sądu w kwocie 30 zł w niczym nie pomoże. Sąd oddali wniosek. Ważne jest dokładne przemyślenie i wyliczenie sytuacji finansowej przed złożeniem wniosku ponieważ w toku postępowania upadłościowego dłużnik nie może zarządzać swoim majątkiem np. sprzedać domu, samochodu, telewizora ani żadnej innej rzeczy. Właściciel mieszkania nie może go także wynająć a tym bardziej przepisać na inną osobę.

Takie działania uznane będą za nieważne i będą w dalszym ciągu podlegały egzekucji. Wyznaczony przez sąd syndyk  przeprowadza inwentaryzację majątku i spienięża go w celu częściowego zaspokojenia wierzycieli. W świetle prawa czynność zarządzania nieruchomościami nie ma wpływu na postępowanie egzekucyjne o czym mówi art. 930 par. 1 kodeksu prawa cywilnego. Zarządzenie lub rozporządzenie nieruchomością należy rozumieć przez zbycie jej na rzecz osoby trzeciej i przeniesienie własności na nowego właściciela co musi być udowodnione przez wpisanie go do księgi wieczystej. Istnieje sytuacja kiedy zajęcie nieruchomości dłużnika w ogóle nie będzie brane pod uwagę. Jeśli osoba zadłużona posiada np. dom, mieszkanie, działkę, przyczepę, samochód, której współwłaścicielem jest również małżonek lub inna osoba tytuł wykonawczy nie zostanie wydany ponieważ dłużnik nie jest jedynym posiadaczem danego majątku. W takiej sytuacji komornik nie może zająć nieruchomości bądź ruchomości co, do której nie posiada tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. W przypadku kiedy nieruchomość zostaje zajęta może ona zostać sprzedana tylko podczas licytacji komorniczej.

Czy warto więc ubiegać się o upadłość konsumencką? Jedyną zaletą przeprowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do dłużnika jest spłata części zobowiązań przez spieniężenie majątku osoby zobowiązanej i umorzenie reszty należności. Pozwala to na uwolnienie się od zobowiązań przez spłatę ich części kosztem przeprowadzenia nie koniecznie przyjemnego postępowania upadłościowego. Syndyk co warto o nim wiedzieć? Syndyk jest to osoba, która zarządza majątkiem dłużnika prowadząc do jego spieniężenia w celu zaspokojenia wierzycieli. Syndyk dokonuje czynności na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego. Do jego zadań należy także powiadomienie wszystkich wierzycieli w tym komornika, bank i ewentualne inne instytucje o wszczęciu postępowania upadłościowego dłużnika. Jego działania nadzoruje sędzia – komisarz na podstawie złożonego mu sprawozdania sporządzonego przez syndyka. Dług przedawniony czy musisz go spłacać?

Czasami może zaistnieć sytuacja kiedy osoba fizyczna nosi się z zamiarem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mając np. czterech wierzycieli. Co jeśli dwa z tych długów uległy przedawnieniu? Może bardziej rozsądnym w takiej sytuacji jest złożenie do sądu wniosku o przedawnienie danych wierzytelności a spłata pozostałych dwóch będzie zapewne mniej uciążliwa niż cały proces postępowania upadłościowego. Za przedawnione długi nie trzeba płacić ale tylko wtedy kiedy sam dłużnik złoży odpowiedni wniosek do sądu i udowodni np. umową, że termin wymagalności spłaty należności upłynął. Należy pamiętać, że przedawnienie liczone jest od dnia ostatniej raty w umowie czyli np. umowa za szkołę była podpisana na rok z płatnością w kwocie 100 zł miesięcznie zawarta w dniu 24.02.2014 roku. Bieg przedawnienia liczony jest od 24.02.2015 roku przez kolejne trzy lata. Jeśli od terminu wymagalności ostatniej raty minęło trzy lata w sprawach o pobieranie nauki wtedy jest mowa o przedawnieniu. Dopiero po tym czasie należy złożyć wniosek do sądu, który wyda wyrok. W przeciwnym razie wierzyciel będzie żądał zwrotu należności w nieskończoność doliczając kolejne odsetki.

Kategorie : Poradnik